Šolski avtobus

Učenci, se vozijo z avtobusi redne avtobusne linije po veljavnem voznem redu.

Na relaciji Loka – Rošnja – Zlatoličje – Starše, zjutraj in popoldne na tej relaciji pelje tudi “šolski avtobus” (stoji pri šoli).

Učenci morajo imeti veljavne avtobusne karte. V kolikor jo izgubijo si sami uredijo novo na prodajnih mestih Arrive.

Vozni red šolskega avtobusa

Relacija Brunšvik – Marjeta – Trniče – Prepolje – Starše in Starše – Prepolje – Marjeta – Brunšvik

 

Iz Brunšvika v Starše Iz Starš v Brunšvik
6:55  6:30
7:40  7:15
8:20  8:00
10:35  10:15
13:35  13:15
14:35 14:15 (do POŠ Marjeta)
15:20 15:00

Relaciji Zlatoličje – Starše in Loka – Rošnja – Starše

V nadaljevanju so zabeleženi termini voženj, ki jih bodo učenci najpogosteje koristili. Po potrebi lahko ostale najdete na spletnih straneh avtobusnega prevoznika Arriva.

Zlatoličje – Starše

Odhodna postaja Prihod Zlatoličje Prihod Zlatoličje Krepfl Prihod Starše
Ptuj (6:50) 7:03 7:04 7:07
Ptuj (7:05) 7:18 7:19 7:22
Loka 52 (7:40) 7:52 7:54 8:00


Starše – Zlatoličje

Odhodna postaja Prihod Starše Prihod Zlatoličje Krepfl Prihod Zlatoličje
Maribor (12:35) 13:02 13:05 13:06
Maribor (13:05) 13:32 13:35 13:36
OŠ Starše – pred šolo (14:00) 14:00 (pred šolo) 14:06 14:08
Maribor (14:20) 14:47 14:50 14:51
Maribor (14:35) 15:02 15:05 15:06


Loka – Rošnja – Starše

Odhodna postaja Prihod Loka 52 Prihod Loka Prihod Rošnja Prihod Starše
Maribor Vrbanska (6:50) 7:15 7:17 7:19 7:22
Loka 52 (7:40) 7:40 7:42 7:44 8:00


Starše – Rošnja – Loka

Odhodna postaja Prihod Starše Prihod Rošnja Prihod Loka Prihod Loka 52
Ptuj (12:35) 12:52 12:55 12:56 12:58
Ptuj (13:05) 13:22 13:25 13:26 13:28
OŠ Starše – pred šolo 14:15 (pred šolo) 14:21 14:23 14:25
Ptuj (14:35) 14:52 14:55 14:56 14:58

 

Hitrejše napredovanje

ZAKON O OSNOVNI ŠOLI

79. člen
(hitrejše napredovanje)

Učencem, ki dosegajo nadpovprečne rezultate v učenju, mora osnovna šola na predlog staršev, učiteljev ali šolske svetovalne službe omogočiti, da prej kot v devetih letih končajo osnovnošolsko izobraževanje in s tem izpolnijo osnovnošolsko obveznost.

O hitrejšem napredovanju učenca odloča učiteljski zbor v soglasju s starši.

PRAVILNIK o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

26. člen
(hitrejše napredovanje)

Učencu, ki dosega nadpovprečne rezultate v znanju, osnovna šola v skladu z 79. členom Zakona o osnovni šoli omogoči hitrejše napredovanje.

Učenec pri napredovanju v višji razred ne opravlja izpitov.

Odločitev o hitrejšem napredovanju učenca v višji razred mora biti vpisana v šolsko dokumentacijo.

Svet zavoda

V sedanjem mandatu Sveta zavoda so naslednji člani:

 • Jeanette Ozvaldič (predsednica, predstavnica delavcev zavoda)
 • Zdenka Gornik (predstavnica občine)
 • Teja Lorger (predstavnica občine)
 • Terezija Mohorko (predstavnica občine)
 • Anita Babič (predstavnica staršev)
 • Janko Di Monte (predstavnik staršev)
 • Andrej Geržina (predstavnik staršev)
 • Jožefa Kelc (predstavnica delavcev zavoda)
 • Janja Ledinek (predstavnica delavcev zavoda)
 • Klavdija Kocjan (predstavnica delavcev zavoda)
 • Mateja Sajko (predstavnica delavcev zavoda)

Kontaktni podatki

Osnovna šola Starše

Starše 5

2205 Starše

 

Telefon: 02 686 48 50

Telefaks: 02 686 48 68

Tekoči račun šole: SI56 0131 5603 0681 161

Davčna številka: 25722824

Elektronska pošta: os-starse@guest.arnes.si

Ravnatelj: Franc Kekec; 02 686 48 51; franc.kekec@os-starse.si

Pomočnik ravnatelja: Živan Klajderič; 02 686 48 52; zivan.klajderic@os-starse.si

Vodja podružnice: Daša Jakol; 02 685 12 21; dasa.jakol@os-starse.si

Pomočnica ravnatelja za vrtec: Nada Smolinger; 02 686 48 62; nada.smolinger@os-starse.si

Vodja svetovalne službe; Marija Bednjanič; 02 686 48 59; marija.bednjanic@os-starse.si

Organizator prehrane; Jana Dobnik; 040 474 016; jana.dobnik@os-starse.si

OPB in jutranje varstvo

Časovni razpored

 • 6.00 – 8.20; jutranje varstvo
 • 8.20 – 11.55; pouk
 • 12.05 – 16.15; kosilo, OPB, ID, DDP, RAP

OPB Starše

 • Jožica Kmetec
 • Tamara Himelrajh
 • Tea Golob
 • Tanja Šimek
 • Jeanette Ozvaldič

OPB Marjeta

 • Jernej šenk
 • Tea Golob
 • Kaja Bernard
 • Jasna Vinko
 • Katja Kolednik

Šolski predmetnik

PREDMET RAZRED
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SLJ 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
MAT 4 4 5 5 4 4 4 4 4
TJA  2  2 2 3 4 4 3 3
LUM 2 2 2 2 2 1 1 1 1
GUM 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
DRU 2 3
GEO 1 2 1,5 2
ZGO 1 2 2 2
DKE 1 1
SPO 3 3 3
FIZ 2 2
KEM 2 2
BIO 1,5 2
NAR 2 3
NIT 3 3
TIT 2 1 1
GOS 1 1,5
ŠPO 3 3 3 3 3 3 2 2 2

 

Dodatni program

Šola v naravi

 • 3. razred: Debeli Rtič, 4. – 8. 5. 2020
 • 8. razred: Dom Rak, 3. – 7.2. 2020

Plavalni tečaj (Pristan Maribor)

 • 1. razred:   16. 12. 2019 – 20. 12. 2019
 • 2. razred:   16. 12. 2019 – 20. 12. 2019

Nadstandardni pouk

Nadstandardni pouk je brezplačen, saj ga v celoti krije občina.

 • Nadstandardni pouk računalništva v 5. in 6. razredu. Računalništvo se vključuje v redni pouk. Poučuje računalničar Sašo Hovnik.
 • Nadstandardni pouk nemščine. Vanj so vključeni učenci 2. in 3. razreda. Poučuje učiteljica Lidija Pahor.

Delavnice za nadarjene

Namenjene so učencem, ki so bili evidentirani in potrjeni kot nadarjeni. Na šoli bodo v ta namen za njih organizirane naravoslovne, družboslovne, umetniške in športne aktivnosti z vsebinami, ki bodo širile njihove znanje.

Šolski sklad

Zavod Osnovne šole Starše je na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOVFI) ustanovil Šolski sklad Osnovne šole Starše z namenom, da obogatimo delovanje in bivanje otrok in učencev v našem zavodu.

S skladom želimo pridobivati sredstva iz:

 • prispevkov staršev,
 • prispevkov občanov,
 • donacij,
 • iz drugih virov (prodaja izdelkov, zbiralne akcije …)

Sredstva bomo porabili za:

 • nakup nadstandardne opreme,
 • obogatitev didaktičnih sredstev za otroke in učence,
 • raziskovalno dejavnost na šoli,
 • pomoč socialno šibkim otrokom in učencem,
 • pomoč nadarjenim učencem pri dodatnih dejavnostih (tabori, tekmovanja …),
 • zviševanje standarda pouka
Prijavnica za šolski sklad

 

Dostopnost